We currently have off-the-shelf modules with a total capacity of 27MW in stock. This includes 15 MW of 460 Wp modules and 7MW of 545 Wp modules.
We currently have off-the-shelf modules with a total capacity of 27MW in stock. This includes 15 MW of 460 Wp modules and 7MW of 545 Wp modules.
Regulations

Regulamin Sprzedaży Towarów przez Buy PV Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki i zasady wykonywania i realizacji umów sprzedaży elementów systemów OZE zawieranych przez Klientów z Buy PV sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788 Numer BDO: 000291188, kapitał zakładowy: 504 000 zł (dalej: Buy PV) i stanowi załącznik i element składowy zobowiązań wynikających z takiej Umowy (dalej: Regulamin). W przypadku sprzeczności treści Umowy i Regulaminu, rozstrzygające są postanowienia Regulaminu, chyba, że w treści Umowy jednoznacznie, indywidualnie uzgodniono inaczej.
1.2. Z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter oferowanych przez Buy PV Towarów, Buy PV zastrzega sobie możliwość oferowania sprzedawanych przez siebie Towarów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, działających jako profesjonalne podmioty, którzy dokonują zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
1.3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy umów zawieranych przez Buy PV z konsumentami lub innymi klientami, której przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (umowy na dostawę urządzeń i montaż elektrowni fotowoltaicznej).
1.4. Regulamin obowiązuje w stosunku do każdej Umowy zawartej przez Buy PV z przedsiębiorcą dotyczącej sprzedaży elementów systemów OZE, chyba że Strony wyraźnie, pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail, ustaliły inne indywidualne warunki umowy. Stosowanie jakichkolwiek wzorców umów Kupującego jest wyłączone.
1.5. Bezpośredni kontakt z Buy PV jest możliwy w drodze wiadomości e-mail i telefonicznie: Telefon infolinii: +48 500-115-700
Adresy email:
Ogólny: 
kontakt@buypv.eu
Obsługa zamówień: 
kontakt@buypv.eu lub bezpośrednio u swojego opiekuna
Sprzedaż i doradztwo techniczne: 
kontakt@buypv.eu
1.6. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności w jej aktualnym brzmieniu. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: www.buypv.eu
1.7. Niniejszy Regulamin może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany ze strony internetowej 
www.buypv.eu

2. Definicje

2.1. Indywidualne Warunki – indywidualnie ustalone z Klientem warunki Umowy, określające w szczególności sposób i czas dostawy lub warunki płatności. Indywidualne warunki muszą zostać potwierdzone przez Buy PV co najmniej w wiadomości e-mail.
2.2. Klient – przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) zawierający Umowę z Buy PV w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której zawierana umowa sprzedaży i nabycie Towarów ma dla niego charakter zawodowy.
2.3. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie Buy PV złożone w formie wiadomości e-mail po weryfikacji Zamówienia, stanowiące przyjęcie oferty Klienta i określające ostateczne warunki Umowy.
2.4. Reklamacja towaru – prawo do odmowy przyjęcia lub zwrotu towaru uszkodzonego w transporcie.
2.5. Towar – towary oferowane przez Buy PV, będące przedmiotem Umowy.
2.6. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Buy PV a Klientem i dotycząca elementów systemów OZE i/lub innych Towarów, na której treść składa się Zamówienie, Potwierdzenie zamówienia, Regulamin oraz ewentualne, ustalone indywidualnie z danym Klientem inne warunki Umowy obowiązujące danego Klienta (jak w szczególności warunki umów ramowych współpracy).
2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem telefonu lub w wiadomości e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Zamówienia

3.1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
3.2. Pierwsze zamówienie powinno zawierać:
       a. imię, nazwisko i firma lub nazwa Klienta,
       b. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Klienta (wydruk z KRS, CEIDG, pełnomocnictwo i/lub inne konieczne do wykazania umocowania),
       c. ważny numer NIP,
       d. adres siedziby Klienta,
       e. adres e-mail do wysyłki dokumentów oraz faktur, przy czym poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient zgadza się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,
       f. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta w zakresie współpracy w oparciu o Regulamin i Umowę, w tym do składania Zamówień i odpowiedzialnej za pozostawanie w kontakcie z Buy PV (Klient zobowiązuje się do zapoznania wskazanej osoby z klauzulą informacyjną Buy PV dotyczącą przetwarzania danych osobowych tej osoby w związku z realizacją Umów stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu),
       g. adres wysyłki zamówionych Towarów, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy, (przy czym może on być zmieniany każdorazowo przy składaniu danego Zamówienia).
3.3. Zawarcie Umowy następuje po wpłynięciu Zamówienia Klienta i Potwierdzeniu Zamówienia przez Buy PV. Informacje handlowe dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią informacje handlowe.
3.4. Buy PV ma prawo zweryfikować Klienta składającego Zamówienie, w szczególności czy spełnia on warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3.5. Buy PV każdorazowo weryfikuje Zamówienie, w szczególności dostępność Towarów. W przypadku możliwości realizacji Zamówienia, Buy PV potwierdza realizację Zamówienia drogą mailową. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Potwierdzenia zamówienia.
3.6. Buy PV nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4. Cena i procedura zamówienia

4.1. Ceny podawane przez handlowców Buy PV i/lub udostępnione Klientowi w inny sposób przez Buy PV (w szczególności w katalogach czy innych materiałach informacyjnych) są podawane w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR) i są cenami netto (tj. bez uwzględnienia podatku VAT), i nie uwzględniają kosztów transportu. Jeżeli w związku z realizacją zamówienia należy uiścić opłaty, podatki lub inne należności wówczas ich koszty ponosi Kupujący.
4.2. Całkowity koszt dostawy Towarów (obejmujący cenę Towarów wraz z kosztami dostawy) widoczny jest w Potwierdzeniu Zamówienia.
4.3. Buy PV może przyznać niektórym Klientom indywidualne rabaty, na zasadzie warunków indywidualnie ustalonych z Buy PV.
4.4. Jeżeli nic innego nie wynika z Indywidualnych Warunków, procedura realizacji Zamówienia i płatności wygląda następująco:
       a. Klient składa Zamówienie (ofertę) w oparciu o informacje handlowe przedstawione przez Buy PV,
       b. Buy PV w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia informuje Klienta o szczegółowych warunkach dodatkowych realizacji Zamówienia (potwierdza możliwości ilościowe, termin, cenę Towaru oraz cenę transportu) i w formie wiadomości e-mail potwierdza bądź odmawia zawarcia Umowy,
       c. Klient w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Buy PV zawarcia Umowy, na podstawie faktury zaliczkowej wpłaca zaliczkę w wysokości 20 % łącznej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i należnościami publicznoprawnymi,
       d. Brak terminowej wpłaty zaliczki jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, chyba że Klient i Buy PV indywidulanie uzgodnią inaczej w formie wiadomości e-mail,
       e. Klient uzupełnia cenę zakupu wraz z kosztami transportu i należnościami publicznoprawnymi określoną łącznie w Potwierdzeniu Zamówienia w terminie w nim określonym,
       f. Po uzupełnieniu ceny zgodnie z lit e) powyżej Buy PV realizuje Zamówienie zgodnie z treścią Potwierdzenia Zamówienia,
       g. W przypadku braku uzupełnienia ceny przez Klienta zgodnie z lit e) powyżej, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w lit h) poniżej, Buy PV według własnego uznania:
           I. złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dokona zwrotu wpłaconej zaliczki w całości lub
           II. złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczy Klientowi opłatę za obsługę zamówienia w wysokości 5%, która zostanie potrącona z wpłaconej zaliczki.
       h. Niezależnie od postanowień lit. g) powyżej w przypadku braku uzupełnienia ceny przez Klienta zgodnie z lit e) powyżej, Buy PV może zaproponować Klientowi zmianę Umowy w zakresie ceny i/lub terminu realizacji Zamówienia. Po potwierdzeniu przez Klienta nowych warunków i uzupełnieniu ceny zakupu Towaru w ciągu 48 godzin Umowa w zmienionej wersji wiąże jej strony i opłaty za obsługę Zamówienia nie będą naliczane.
4.5. Buy PV dopuszcza realizację Zamówień płatnych w oparciu o przyznany Kredyt Kupiecki na zasadach i w terminie wynikającym z umowy o Kredyt Kupiecki. Możliwość korzystania z Kredytu Kupieckiego jest uzależniona od indywidualnej weryfikacji Klienta dokonanej przez Sprzedawcę.
4.6. Buy PV zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty całości ceny (kwota netto powiększona o należny podatek VAT) za Towar objęty danym Zamówieniem i innych należności związanych z Zamówieniem. Towar, który pozostaje własnością Buy PV, powinien zostać w sposób widoczny oznaczony przez Klienta jako stanowiący własność Buy PV, a wzmianka odnośnie do prawa własności Buy PV powinna być odzwierciedlona w księgach handlowych Klienta.
4.7. Uprawnienia Buy PV przewidziane w niniejszym punkcie „Cena i procedura zamówienia” nie ograniczają dalej idących uprawnień Buy PV z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez klienta.
4.8. W uzasadnionych przypadkach Buy PV dopuszcza możliwość odroczenia terminu płatności za towar na podstawie pisemnego porozumienia przed upływem terminu płatności faktury.
4.9. Po 7 dniach kalendarzowych zwłoki/opóźnienia od terminu płatności, Buy PV przekaże zlecenie windykacji zewnętrznej firmie oraz obciąży kosztami windykacji samego Klienta.
4.10. W sytuacji jakiejkolwiek zwłoki/opóźnienia z zapłatą za Towar, Buy PV zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o indywidualnych warunkach płatności oraz wstrzymania lub cofnięcia Kredytu Kupieckiego.

5. Dostawa

5.1. Dostawa jest realizowana w terminach wskazanych w Potwierdzeniu zamówienia. Terminy dostaw mają jednak charakter orientacyjny. Termin dostawy wskazany na Potwierdzeniu zamówienia może ulec zmianie w szczególności ze względu na termin zaksięgowania na koncie Buy PV płatności ceny za zamówiony Towar, zmiany dostępności Towaru lub brak wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do należytej realizacji dostawy i uregulowania przez Klienta wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Buy PV, a także w przypadku, gdy na podstawie indywidualnych decyzji Buy PV, przyznany Klientowi Kredyt Kupiecki, nie umożliwia realizacji zamówienia w przyznanym limicie.
5.2. Terminy dostawy Towaru ulegają odpowiedniemu przedłużeniu minimalnie o okres, o jaki Klient opóźnia się w wypełnieniu swoich zobowiązań wobec Buy PV niezależnie od przyczyny opóźnienia, chyba że Buy PV wskaże, że utrzymuje termin realizacji pomimo opóźnienia. Powyższe nie narusza innych uprawnień Buy PV określonych w niniejszym Regulaminie i określonych w przepisach prawa.
5.3. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5.4. Buy PV ma prawo do dokonywania dostaw częściowych.
5.5. Dostawa jest realizowana z magazynu Buy PV lub magazynów partnerskich.
5.6. Towary są dostarczane za pośrednictwem przewoźników (za pomocą przesyłek kurierskich lub firm spedycyjnych), do miejsca wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia. Miejscem dostawy może być siedziba Klienta lub inne miejsce przez niego oznaczone, jednakże Klient powinien mieć możliwość odebrania Towaru, rozładunku i sprawdzenia go zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.7. Koszt transportu uzależniony jest od ilości zamówionego Towaru i miejsca dostarczenia Towarów na terenie Polski oraz wybranych przez Klienta dodatkowych opcji transportowych. Ostateczny koszt transportu Towarów jest widoczny w Potwierdzeniu Zamówienia. Koszt dostarczenia Towaru obejmuje koszt opakowania, transportu, załadunku oraz ubezpieczenia Towaru do momentu przekazania Towaru Klientowi w miejscu dostawy.
5.8. Niezależnie od postanowień pkt 5.2 powyżej, termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Buy PV, w szczególności spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej (w rozumieniu pkt 8.4. Regulaminu), w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie przewoźnika lub producentów Towarów lub dostawców Buy PV, jeżeli miały wpływ na możliwość terminowej realizacji dostawy przez Buy PV. W takim przypadku Buy PV niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia planowanego terminu dostawy. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Buy PV z powodu siły wyższej jest wyłączona.
5.9. Jeżeli przeszkody niezależne od Buy PV w rozumieniu 5.8 trwają dłużej niż 2 miesiące, Klient ma prawo, po uprzednim wyznaczaniu dodatkowego terminu na dostawę Towaru, odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Buy PV jest w takim wypadku wyłączona.
5.10. Klient potwierdza dostarczenie Towaru podpisem osoby upoważnionej na odpowiednich dokumentach udostępnionych przez przewoźnika i jest zobowiązany do przesłania Bu yPV skanu dokumentów potwierdzających odbiór Towaru (WZ/ CMR). Przed pokwitowaniem odbioru Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera lub przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, odnotować to na pokwitowaniu odbioru Towaru lub w osobnym protokole, oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz Buy PV poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 
kontakt@buypv.eu lub bezpośrednio do swojego opiekuna.
5.11. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru wysłanego do miejsca wskazanego w Potwierdzeniu zamówienia, Buy PV lub przewoźnik jest uprawniony, wedle swojego wyboru, oddać Towar na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta, wysłać Towar do siedziby Klienta na jego koszt i ryzyko, lub jednostronnie zmienić ustalony w Umowie termin dostawy Towaru. W każdym z powyższych przypadków Buy PV lub przewoźnik może według swego uznania obciążyć Klienta wynikłymi z tego tytułu kosztami, naliczyć opłaty zgodnie z pkt 5.14 poniżej (potrącić je z zatrzymanej zaliczki i/lub wpłaconej ceny zakupu) oraz może żądać odpowiedniego odszkodowania.
5.12. Strony mogą uzgodnić osobisty odbiór Towaru przez Klienta na jego koszt i ryzyko z magazynu Buy PV, w terminie wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia i Dokumencie Odbioru, który winien być okazany przy odbiorze. Odbiory własne odbywać się będą w wyznaczonej strefie magazynu we wcześniej uzgodnionym terminie.
5.13. Z upływem terminu odbioru Towaru, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Klient w momencie odbioru Towaru potwierdza kompletność i zgodność odbieranego Towaru z Zamówieniem.
5.14. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wskazanego terminu odbioru towaru z magazynu Buy PV. Brak odbioru towaru we wskazanym terminie może skutkować obciążeniem klienta dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości 1% wartości zamówienia netto oraz kosztami magazynowania w polu odkład czym w kwocie 50,00 PLN netto/dzień składowania 1 jednostki paletowej, licząc od dnia pierwotnego terminu odbioru.

6. Rezygnacja z zamówienia i zwroty towaru

6.1. Klient zawiera Umowę z Buy PV w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dla której zawierana umowa sprzedaży i nabycie Towarów ma dla niego charakter zawodowy, w związku z czym odstąpienie od Umowy w trybie określonym w art. 3851-3853 KC nie jest możliwe.
6.2. Niezależnie od postanowień pkt 4.4 powyżej, w uzasadnionych przypadkach Buy PV dopuszcza możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub zwrotu towaru m.in na następujących warunkach:
       a. Jeżeli klient zrezygnuje z realizacji prawidłowo potwierdzonego zamówienia, Buy PV może, według swojego uznania wyrazić zgodę na rezygnację i obciążyć klienta dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości 5% wartości zamówienia netto;
       b. Jeżeli klient odmówi przyjęcia dostawy, zgodnego ze złożonym zamówieniem i prawidłowo dostarczonego towaru, Buy PV obciąży klienta dodatkowymi kosztami obsługi magazynowej w wysokości 10% wartości zamówienia netto oraz kosztami transportu powrotnego do magazynu Buy PV.

7. Obowiązki Klienta

7.1. Klient jest zobowiązany dokonać zakupu starannie, w szczególności przed wysłaniem Zamówienia, potwierdzić jego poprawność.
7.2. Jeżeli Towar jest gotowy do wydania lub wysyłki, a jego wysyłka bądź wydanie nie doszły do skutku z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, wówczas ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta z chwilą otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości Towaru do wydania lub wysyłki.
7.3. Klient jest zobowiązany w dniu dostawy zamówionego Towaru sprawdzić z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego uczestnika obrotu kompletność i zgodność ilościową otrzymanego Towaru z Zamówieniem i niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostawy Towaru w wiadomości e-mail zgłosić Buy PV wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Nie uchybia to obowiązkom zgłoszenia stwierdzonych uszkodzeń przesyłki zgodnie z pkt 5.10. W przypadku niezgłoszenia nieprawidłowości w ww. terminach uznaje się, że dostarczony Towar był kompletny i zgodny z Zamówieniem.
7.4. Treść Umowy, w szczególności cena Towarów, indywidualne warunki płatności, udzielone rabaty i warunki dostawy, stanowią informacje poufne i w braku odmiennych postanowień Umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Buy PV w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient nie może udostępniać lub ujawniać treści Umowy, ani jej poszczególnych warunków osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Buy PV, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8. Odpowiedzialność Buy PV

8.1. Odpowiedzialność Buy PV z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
8.2. Buy PV ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta. W każdym przypadku odpowiedzialność Buy PV wynikająca z Umowy ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto danego Zamówienia.
8.3. Buy PV nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta lub dalszego użytkownika zasad bezpieczeństwa wymaganych przy czynnościach danego rodzaju, a także montaż lub użytkowanie Towarów albo postępowanie z nim niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej w danej dziedzinie.
8.4. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Buy PV nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wskutek zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Umowy. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Buy PV ma prawo do odpowiedniej zmiany warunków lub odstąpienia od wykonania danego Zamówienia lub Umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy Towarów.
8.5. Producent Towarów sprzedawanych przez Buy PV może udzielić gwarancji na Towary. Informacja o obowiązywaniu gwarancji na poszczególne Towary jest podana na stronie internetowej Buy PV, skąd można również pobrać kartę gwarancyjną, określającą osobę gwaranta, czas obowiązywania i warunki udzielonej gwarancji.

9. Reklamacje towaru

9.1. Klient może dokonać reklamacji towaru uszkodzonego w transporcie w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.
9.2. Zgłoszenie reklamacji będzie uznane za skuteczne po dostarczeniu na adres mailowy 
reklamacje@buypv.eu lub bezpośrednio do swojego opiekuna wypełnionego formularza zgłoszenia, dokumentacji fotograficznej, protokołu szkody spisanego ze spedytorem podczas odbioru uszkodzonej przesyłki.
9.3. Ocena szkody transportowej dokonywana jest w ciągu 14 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia reklamacji.
9.4. Jeżeli reklamowany przedmiot jest dostępny na magazynie, Buy PV wymieni uszkodzony towar niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli reklamowany przedmiot nie jest już dostępny, Buy PV zwróci Klientowi cenę uiszczoną za uszkodzone sztuki Towaru lub zaproponuje produkt alternatywny.
9.5. Reklamacje z tytułu gwarancji produktowej realizowane są na warunkach określonych przez producenta.
9.6. W uzasadnionych przypadkach Buy PV może pośredniczyć w procesie reklamacji z tytułu gwarancji produktowej.

10. Klauzula Poufności

10.1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania informacji handlowych, technologicznych, finansowych, prawnych lub organizacyjnych, danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Buy PV, które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich, a które zostały pozyskane przez Kontrahenta w trakcie prowadzenia negocjacji lub współpracy.
10.2. Wyjątek od zasady określonej w pkt 10.1 stanowi żądanie organów państwowych. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest poinformować o tym Buy PV przed udostępnieniem danych.
10.3. Bezprawne ujawnienie informacji jest podstawą do podjęcia działań prawnych przez Buy PV oraz do roszczenia odszkodowawczego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Buy PV jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności, również tych niewymagalnych, z wierzytelnościami Klienta względem Buy PV i wszelkich kwot wpłaconych mu przez Klienta.
11.2. Buy PV uprawniony jest do dokonania cesji wierzytelności należnych od Klienta wedle własnego uznania i bez zgody Klienta.
11.3. Klient nie może dokonywać żadnych potrąceń swoich należności od Buy PV lub dokonywać ich cesji bez wyraźnej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Buy PV.
11.4. Regulamin oraz wszystkie Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
11.5. Wszelkie spory związane z Umowami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Buy PV.
11.6. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie lub OW nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych jego postanowień. Postanowienie bezskuteczne, nieważne lub niewykonywalne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będzie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego.
11.7. Buy PV może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują do zawieranych od tej pory Umów z chwilą udostępnienia zmienionej treści Regulaminu stronie internetowej Buy PV (
www.buypv.eu), z podaniem daty zmiany. Poprzednia wersja Regulaminu będzie udostępniania przez odpowiedni okres. Zmiana postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na treść Umów zawartych na podstawie Regulaminu w poprzednim brzmieniu.
11.8. Termin wejścia w życie Regulaminu:01-02-2022.

 

Załącznik nr 1

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Każda ze Stron, jako administrator danych osobowych uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), w tym do zrealizowania obowiązków informacyjnych określonych w jego art. 13 i 14 (dalej również jako przekazanie klauzuli informacyjnej).

2. W związku z realizacją Umów będzie dochodziło do przekazywania sobie przez Strony danych osobowych (między administratorami danych):
    a. osób reprezentujących drugą Stronę przy podpisaniu niniejszej Umowy;
    b. osób uprawnionych przez Strony do koordynowania i nadzoru prac objętych niniejszą Umową;

3. Osoby wskazane w ust. 2 pod lit. a) przy podpisaniu niniejszej Umowy zapoznają się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Załączniku A.

4. Strony oświadczają, że osoby wymienione w pkt 2 pod lit. b) w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomione z niniejszą Umową, w tym zapoznają się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Załączniku A.

5. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, przekaże właściwe klauzule informacyjne w przyjęty przez siebie sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną osobą, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą politykę prywatności).

6. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Załącznik A

Klauzula informacyjna dla osób:
a. reprezentujących Stronę,
b. upoważnionych do nadzoru i koordynowania prac objętych Umową:

Zważywszy na to, że każda ze Stron uzyskuje dane osobowe reprezentantów drugiej Strony oraz innych osób zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie oraz w sposób uzależniony od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zamieszczamy niżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych.
Każda ze Stron przetwarza dane osobowe we własnym celu, decydując również o sposobach przetwarzania.
Tym samym każda ze Stron występuje jako niezależny administrator danych osobowych.
Z administratorem danych osobowych Buy PV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788 Numer BDO: 000291188, kapitał zakładowy: 504 000 zł (dalej: Buy PV)– można kontaktować się listownie na podany w komparycji adres.
Z administratorem danych osobowych - Klientem można kontaktować się listownie na podany przy zawarciu Umowy adres.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą przez daną Stronę w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych niniejszej Umowy (jeżeli dane są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie).

4. Rodzaj danych osobowych.
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia niniejszej Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia, zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa (np. organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji) oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu określonego w pkt 2,
    b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
    c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
    d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo gdy skutecznie wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania,
    e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane) – gdy:
        i) kwestionujesz prawidłowość danych,
       ii) uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu (żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania);
       iii) dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
       iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również dane nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.

9. Przekazywanie danych poza EOG.
W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów – np. dostawców usług prawnych, podatkowych czy audytowych – z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy państwa te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Forgot your password? Register
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl