We currently have off-the-shelf modules with a total capacity of 27MW in stock. This includes 15 MW of 460 Wp modules and 7MW of 545 Wp modules.
We currently have off-the-shelf modules with a total capacity of 27MW in stock. This includes 15 MW of 460 Wp modules and 7MW of 545 Wp modules.
Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Każda ze Stron, jako administrator danych osobowych uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), w tym do zrealizowania obowiązków informacyjnych określonych w jego art. 13 i 14 (dalej również jako przekazanie klauzuli informacyjnej).

2. W związku z realizacją Umów będzie dochodziło do przekazywania sobie przez Strony danych osobowych (między administratorami danych):
    a. osób reprezentujących drugą Stronę przy podpisaniu niniejszej Umowy;
    b. osób uprawnionych przez Strony do koordynowania i nadzoru prac objętych niniejszą Umową;

3. Osoby wskazane w ust. 2 pod lit. a) przy podpisaniu niniejszej Umowy zapoznają się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Załączniku A.

4. Strony oświadczają, że osoby wymienione w pkt 2 pod lit. b) w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomione z niniejszą Umową, w tym zapoznają się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Załączniku A.

5. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, przekaże właściwe klauzule informacyjne w przyjęty przez siebie sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną osobą, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą politykę prywatności).

6. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Załącznik A

Klauzula informacyjna dla osób:
a. reprezentujących Stronę,
b. upoważnionych do nadzoru i koordynowania prac objętych Umową:

Zważywszy na to, że każda ze Stron uzyskuje dane osobowe reprezentantów drugiej Strony oraz innych osób zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie oraz w sposób uzależniony od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zamieszczamy niżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych.
Każda ze Stron przetwarza dane osobowe we własnym celu, decydując również o sposobach przetwarzania.
Tym samym każda ze Stron występuje jako niezależny administrator danych osobowych.
Z administratorem danych osobowych Buy PV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788 Numer BDO: 000291188, kapitał zakładowy: 504 000 zł (dalej: Buy PV)– można kontaktować się listownie na podany w komparycji adres.
Z administratorem danych osobowych - Klientem można kontaktować się listownie na podany przy zawarciu Umowy adres.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą przez daną Stronę w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych niniejszej Umowy (jeżeli dane są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie).

4. Rodzaj danych osobowych.
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia niniejszej Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia, zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa (np. organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji) oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu określonego w pkt 2,
    b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
    c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
    d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo gdy skutecznie wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania,
    e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane) – gdy:
        i) kwestionujesz prawidłowość danych,
       ii) uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu (żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania);
       iii) dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
       iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również dane nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.

9. Przekazywanie danych poza EOG.
W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów – np. dostawców usług prawnych, podatkowych czy audytowych – z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy państwa te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

 
Forgot your password? Register
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl